آدرس و تلفن های مرکز

آدرس :  تهرانسر – بلوار لاله – خیابان قباد شمالی – کوچه فنی حرفه ای امید – پلاک ۳
تلفن های مرکز :
۴۴۵۸۸۱۵۰ – ۴۴۵۸۸۱۴۹
۴۴۵۸۸۱۶۰ – ۴۴۵۸۸۱۶۹
۴۴۵۸۸۱۶۸
 داخلی های مورد نظر :
آموزش : ۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴
امور فارغ التحصیلان : ۱۰۷
امور مالی و اداری : ۱۰۵-۱۰۶
دبیرخانه :۱۰۷
مدیریت آموزش :۱۰۳
حوزه ریاست :۱۰۴
 ساعت اداری، پاسخگویی و مراجعات دانشجو جهت امور آموزش و مالی
روزهای شنبه تا چهارشنبه سا عت ۸:۰۰ ا لی ۱۵:۰۰ و روز
پنج شنبه از ساعت  ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ می باشد .
وقت نماز و استراحت کارکنان :   ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۳۰