آدرس و تلفن های مرکز

آدرس :  تهرانسر - بلوار لاله - خیابان قباد شمالی - کوچه فنی حرفه ای امید - پلاک ۳
تلفن های مرکز :
۴۴۵۸۸۱۵۰ - ۴۴۵۸۸۱۴۹
۴۴۵۸۸۱۶۰ - ۴۴۵۸۸۱۶۹
۴۴۵۸۸۱۶۸
 داخلی های مورد نظر :
آموزش : ۱۱۱- ۱۱۲-۱۱۳-۱۱۵
امور فارغ التحصیلان : ۱۱۴
امور مالی و اداری : ۱۰۵-۱۰۶
دبیرخانه :۱۰۷
مدیریت آموزش :۱۰۳
حوزه ریاست :۱۰۴
 ساعت اداری، پاسخگویی و مراجعات دانشجو جهت امور آموزش و مالی
روزهای یکشنبه تا چهارشنبه سا عت ۸:۰۰ ا لی ۱۵:۱۵ و روز
پنج شنبه از ساعت  ۸:۰۰ الی ۱۴:۱۵ می باشد .
وقت نماز و استراحت کارکنان :   ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۳۰