آدرس و تلفن های مرکز

آدرس :  تهران – کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج – شرکت مهرکام پارس

تلفن های مرکز : 
۴۴۵۸۸۱۵۰ – ۴۴۵۸۸۱۴۹
۴۴۵۸۸۱۶۰ – ۴۴۵۸۸۱۶۹
۴۴۵۸۸۱۶۸

کد پستی : ۱۳۸۹۸۱۶۳۶۱

داخلی های مورد نظر :
آموزش : ۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴
امور فارغ التحصیلان : ۱۰۷
امور مالی و اداری : ۱۰۵-۱۰۶
دبیرخانه :۱۰۷
مدیریت آموزش :۱۰۳
حوزه ریاست :۱۰۴
 ساعت اداری، پاسخگویی و مراجعات دانشجو جهت امور آموزش و مالی
روزهای شنبه تا چهارشنبه سا عت ۸:۰۰ ا لی ۱۵:۰۰ و روز
پنج شنبه از ساعت  ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰ می باشد .
وقت نماز و استراحت کارکنان :   ۱۲:۴۵ الی ۱۳:۳۰