آدرس و تلفن های مرکز

اطلاعات دفتر مرکزی مستقر در شرکت مهرکام پارس :

آدرس : تهران – کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج – شرکت مهرکام پارس– درب شماره ۲ – حوزه آموزش

شماره تماس : ۴۸۸۶۲۴۲۳ – ۴۸۸۶۲۴۲۵

کد پستی : ۱۷۴-۱۳۸۸۵

اطلاعات دفتر آموزش مستقر در شرکت ایران خودرو :

آدرس : کیلومتر ۱۴ جاده قدیم کرج – درب ۱۸ ایران خودرو– مرکز آموزش علمی کاربردی

شماره تماس : ۴۸۲۲۴۸۳۷

کد پستی : ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷

ساعت اداری، پاسخگویی و مراجعات دانشجو جهت امور آموزش و اداری و مالی :

روزهای شنبه تا چهارشنبه سا عت ۸:۰۰ ا لی ۱۵:۰۰