ارتباط مستقیم با ریاست

ریاست مرکز :
آقای دکتر شهرام جعفری
ایمیل : SH.Jafari@mehrcampars.com
تلفن : ۴۴۵۸۸۱۵۰-۰۲۱