رشته ها

کاردانی
-    بازاریابی
-    رنگ خودرو
-    صنایع پلاستیک
-    حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی 
-    کسب وکار
-    کنترل کیفی
-    لجستیک
-   حسابداری گرایش صنعتی

کارشناسی
-    تبلیغات تجاری
-    تجارت الکترونیک
-    حسابداری واحدهای تولیدی صنعتی
-    لجستیک خودرو
-    صنایع شیمیایی
-    محیط زیست
-    نقشه کشی صنعتی