رشته ها

کاردانی
–    بازاریابی
–    رنگ خودرو
–    صنایع پلاستیک
–    حسابداری واحدهای تولیدی و صنعتی 
–    کسب وکار
–    کنترل کیفی
–    لجستیک
–   حسابداری گرایش صنعتی

کارشناسی
–    تبلیغات تجاری
–    تجارت الکترونیک
–    حسابداری واحدهای تولیدی صنعتی
–    لجستیک خودرو
–    صنایع شیمیایی
–    محیط زیست
–    نقشه کشی صنعتی