مدیران گروه

جناب آقای مهندس حسین گودرزی مدیر گروه رشته کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی
جناب آقای مهندس اعتمادی مدیر گروه رشته مدیرت کسب و کار
سرکار خانم مهندس سراجی مدیر گروه رشته لجستیک و زنجیره تامین خودرو
آقای قنبری مدیرگروه رشته مهندسی فناوری کنترل آلایند  
سرکار خانم مهندس احمدزاده مدیر گروه رشته بازاریابی و مدیریت تبلیغات تجاری
سرکار خانم وصالی مدیر گروه زبانهای خارجه